Jerzy Woźniakiewicz

8 lat w Radzie Miasta

Pracę dla miasta, w Radzie Miasta trudno przedstawić na kilku stronach. To nie tylko projekty uchwał i rezolucji, które przygotowałem, przedsięwzięcia, których byłem inicjatorem, ale też wiele mniejszych i większych problemów, które udało się rozwiązać w wyniku moich licznych interwencji i rozmów. Tym niemniej postaram się przybliżyć Państwu w skrócie tylko najważniejsze inicjatywy.

W kończącej się kadencji Rady Miasta Krakowa pracowałem w Komisjach RMK:Praworządności (Przewodniczący Komisji), Zespole opiniodawczym ds. wyboru ławników (Przewodniczący Komisji), Infrastruktury, ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego, Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, Ekologii i Ochrony Powietrza.

Reprezentowałem RMK w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powoływanej przez Prezydenta Miasta oraz w Radzie Społecznej Szpitala im. Stefana Żeromskiego.

Wybrane zagadnienia, którymi zajmowałem się w Radzie Miasta Krakowa w latach 2006-2014:

 • Opracowałem i doprowadziłem do wdrożenia Programu Krakowska Sieć AED „IMPULS ŻYCIA” - Miasto Kraków organizowało bezpłatne szkolenia z udzielania pomocy przedmedycznej, a w wybranych miejscach publicznych pojawiły się automatyczne defibrylatory zewnętrzne (urządzenia AED) sieci "IMPULS ŻYCIA", a kilka tysięcy mieszkańców Krakowa zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Dzięki moim poprawkom do budżetu udało się sfinansować budowę boiska wielofunkcyjnego na os. Dywizjonu 303 i przykryć je halą pneumatyczną (tzw. balonem). W tym roku doprowadziłem także do wykonania nowej nawierzchni sąsiadującego z nim boiska szkolnego przy ZSO 14.
 • Moje poprawki dotyczyły także zabezpieczenia środków na budowę boiska wielofunkcyjnego na os. Oświecenia przy SP 130.
 • Wprowadziłem poprawką do budżetu środki na budowę monitoringu wizyjnego na os. Na Stoku. Koordynowałem kampanię informacyjną przed referendum w sprawie monitoringu, a obecnie pracuję w zespole, który uszczegółowia koncepcję jego budowy.
 • Doprowadziłem do zabezpieczenia środków na kontynuację adaptacji Fortu 49 (os. Na Stoku) na MDK.
 • Doprowadziłem do przeznaczenia w tym roku dodatkowego miliona złotych na krakowskie biblioteki. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup księgozbioru oraz przygotowanie do utworzenia jednej krakowskiej karty bibliotecznej zintegrowanej z Krakowską Kartą Miejską, a także integracji katalogu.
 • Uwzględniono moją propozycję poprawki dotyczącą zabezpieczenia środków na „Budżet Obywatelski”.
 • W budżetach Miasta uwzględniono wiele zgłaszanych i popieranych przeze mnie i mój Klub Radnych ważnych inwestycji drogowych takich jak:
  • Przebudowa ul. Tabacznej, Dolnomłyńskiej, Poleskiej, Strumyk, Narciarskiej i Wysockiej.
  • Przebudowa ulic: Osiedle, Siwka, Podleska.
  • Przebudowa ul. Kamionka.
  • Remont nawierzchni ulic: Jagiełły, Poległych w Krzesławicach.
  • Przebudowa ul. Lubockiej.
  • Budowa połączenia ulic ks. Jancarza, Bohomolca i Reduty.
  • Przebudowa ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II.
  • Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej.
  • Wymiana nawierzchni w ulicach: Stella-Sawickiego, Mikołajczyka, Srebrnych Orłów, Nowohuckiej.
 • Zgłosiłem poprawkę do budżetu wprowadzająca środki na remont Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4, (filia os. Tysiąclecia 14).
 • Zgłosiłem poprawkę wprowadzającą do budżetu środki na przygotowanie dokumentacji dla basenu przy Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku.

 • W wyniku mojej poprawki opracowano projekt basenu przy SP 155 na os. 2. Pułku Lotniczego.

 • Dzięki mojej poprawce do budżetu udało zagospodarować teren sportowy wokół SP 156, ul. Centralna.

 • Z inicjatywy naszego klubu powstają „Smocze Skwery”. Skutecznie nalegałem na pierwsze lokalizacje w Zesławicach oraz w Mistrzejowicach.

 • Zgłosiłem poprawkę dotyczącą zabezpieczenia środków na adaptację hangaru wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Stella-Sawickiego (przygotowanie niezbędnej dokumentacji).

 • Doprowadziłem do zabezpieczenia środków na budowę ścieżek rowerowych, min.: wzdłuż ul. Andersa, al. Pokoju, al. Bora – Komorowskiego, Broniewskiego, Kocmyrzowskiej.

 • Wprowadzałem do budżetu środki na zakup ruchomego stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej Policji (zabezpieczenia imprez masowych i sportowych) oraz doposażenia komórki kryminalnej zajmującej się zwalczaniem przestępczości stadionowej.

 • Skutecznie zabiegałem o zabezpieczenie środków na remont budynku teatru Łaźnia Nowa.

 • Wspierałem budowę Narodowego Centrum Rugby 7 w Luboczy oraz Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich.

 • Wprowadzałem do kolejnych budżetów środki na oświetlenie Parku Lotników Polskich. Zakończono trzy etapy tej inwestycji.

 • Doprowadziłem do nazwania im. gen. pil. St. Skalskiego parku w os. Dywizjonu 303.

 • Opracowałem we współpracy z radnym B. Kośmiderem projekt „E-Rada” mający na celu poprawę transparentności prac Rady z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Projekt został przyjęty przez RMK i wysoko oceniony przez specjalistów, lecz ze względów finansowych zawieszono jego wdrożenie.

 • Doprowadziłem do zmiany zasad korzystania z samorządowych przedszkoli, tak by rodzice dzieci raz już przyjętych nie musieli co roku od nowa stawać do rekrutacji, obawiając się, czy dziecko pozostanie w placówce. Od kilku lat wystarczy deklaracja, że dziecko będzie dalej chodziło do przedszkola.

 • Zaangażowałem się w walkę o równe traktowanie trzylatków w toku rekrutacji do przedszkola i o zaprzestanie faworyzowania dzieci urodzonych przed 31 sierpnia. Przygotowałem też w tej sprawie rezolucję do Rządu RP.

 • Zablokowałem likwidację filii Przedszkola 110 położonej przy ul. Ciepłowniczej.

 • Zorganizowałem ogólnopolską konferencję na temat różnych modeli funkcjonowania placówek pełniących m.in. rolę izb wytrzeźwień i przygotowałem poprawki do projektu uchwały w sprawie likwidacji krakowskiej Izby, dzięki którym przekształcono ją w kompleksowo działające Centrum Terapii Uzależnień.
 • Angażowałem się w sprawy dotyczące ruchu rowerowego i ułatwień dla rowerzystów, miedzy innymi w sprawę dopuszczenia ruchu rowerami pod prąd w ulicach jednokierunkowych. Przygotowałem projekt uchwały, dzięki której powstają w Krakowie kolejne kontrapasy.

 • Zabiegałem o usytuowanie w Nowej Hucie stacji sieci Roweru Miejskiego.

 • Na posiedzenia Komisji Praworządności przygotowałem między innymi wnioski do Prezydenta o:

  • podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie procederowi spalania odpadów w paleniskach domowych oraz w innych nieprzystosowanych do tego celu instalacjach,
  • przypomnienie administratorom posesji należących do Gminy o konieczności utrzymania przejezdnych dróg ewakuacyjnych,
  • przekazanie jednego z samochodów służbowych UMK do dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie na zadania z zakresu bezpieczeństwa,
  • doposażenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej ze środków pochodzących z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe oraz dofinansowanie z rezerwy, modernizacji budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 PSP,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a właściwymi Jednostkami Straży Granicznej,
  • uwzględnienie w planach inwestycyjnych budowy sieci łączności "Tetra" dla potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek,
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o dokonanie pomiarów poziomu hałasu w pobliżu klubów i dyskotek zlokalizowanych przy ul. Wielopole, Szewskiej, Św. Krzyża i św. Tomasza,
  • informację, czy na terenie miasta Krakowa znajdują się inne lokale w podobnej sytuacji jak przy ul. Wielopole 15, gdzie pomimo prowadzonego postępowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dotyczącego zmiany sposobu przeznaczenia budynku nie zaprzestano prowadzenia działalności,
  • podjęcie wszelkich możliwych działań mających doprowadzić do powstania na terenie miasta siedziby Placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Krakowie,
  • zapewnienie kwoty w wysokości 100 tys. zł, stanowiącej 50% kosztów realizacji remontu Komisariatu Policji IV przy ul. Królewskiej w Krakowie,
  • dostosowanie czasu działania oświetlenia ulicznego od zmierzchu do świtu. Uzasadnieniem wniosku Komisji były liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące zbyt późnego zapalania oświetlenia ulicznego oraz jego zbyt wczesnego wygaszania, co przekłada się na obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na ogólnodostępnych terenach miejskich,
  • zapewnienie w projekcie budżetu na 2013 rok, środków na dokończenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróżenicach,
  • uporządkowanie rynku przewozów osobowych na terenie Krakowa,
  • opracowanie i przesłanie do dyrekcji szkół informacji o tym, że dochodzi do przypadków sprzedaży substancji psychoaktywnych nazywanych "dopalaczami", jako produktów przemysłowych nie nadających się do spożycia,
  • przeprowadzenie kontroli Straży Miejskiej w zakresie sprawowania nadzoru nad działaniami funkcjonariuszy,
  • przeznaczenie środków finansowych na doposażenie Straży Miejskiej w środki techniczne umożliwiające zwiększenie skuteczności kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych,
  • przesunięcie z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe środków na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości zapewniającej możliwość odtworzenia zużytego sprzętu strażackiego i "umundurowania bojowego", w celu zapewnienia bezpieczeństwa Druhów Ochotników oraz podniesienia "gotowości bojowej" Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Krakowa. Jednocześnie Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie w zadaniach budżetowych na 2014 rok, środków na budowę Remizy Strażackiej OSP w Kościelnikach,
  • pilne zbadanie sytuacji lokali rozrywkowych przy ul. Grodzkiej 1, tj. w szczególności czy przeprowadzone w budynku adaptacje budowlane oraz wykorzystanie lokali niezgodne z przeznaczeniem konstrukcyjnym nie stwarzają powszechnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
  • przesunięcie z rezerwy budżetowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwoty 12 500 zł, brakującej do montażu finansowego do zakupu radiowozu na rzecz Komisariatu Policji VIII w Krakowie, przy os. Zgody 10.
  • przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej aspektów nielegalnego umieszczania plakatów i ogłoszeń w miejscach publicznych,
  • nawiązanie współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, w zakresie pracy osób osadzonych przy oczyszczaniu miasta,
  • doprowadzenie do przekazania, działki w rejonie pętli komunikacyjnej Czerwone Maki z przeznaczeniem na budowę nowego Komisariatu Policji V w Krakowie,
  • uwzględnienie w toku rozdysponowywania rezerwy na zarządzanie kryzysowe, wniosków Straży Miejskiej dotyczących wymiany środków transportowych. Ponadto Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o regulację stawek wynagrodzenia strażników, a także o rozważenie możliwości zwiększenia stanu etatowego Straży Miejskiej,
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji dotyczącego pozyskania nieruchomości nr 205/8, obręb 38 Podgórze, w celu budowy Komisariatu Policji V w Krakowie,
  • natychmiastowe rozwiązanie umów z najemcami, którzy w obiektach gminnych prowadzą nielegalną działalność hazardową, a także wprowadzenie do standardu umów zawieranych przez Miasto, klauzuli informującej o zakazie prowadzenia powyższej działalności w obiektach gminnych,
  • o rozważenie możliwości udostępnienie Izbie Celnej w Krakowie, gminnej powierzchni magazynowej z przeznaczeniem na magazynowanie zabezpieczonych automatów do gier losowych,
  • Komisja Praworządności Rady Miasta Krakowa zauważając trudną sytuację finansową krakowskich strażników miejskich, tj. brak podwyżek płac od 2008 roku oraz niskie wynagrodzenie dla nowoprzyjętych strażników, zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o zapewnienie w Budżecie Miasta Krakowa na 2015 rok środków umożliwiających podniesienie płacy w Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
 • Przygotowałem pakiet uchwał związanych z poprawą bezpieczeństwa, między innymi przeznaczających dodatkowe środki na płatne patrole policji, przedstawiającej założenia budowy sieci monitoringu wizyjnego oraz Centrum Bezpieczeństwa Miasta określającej perspektywy rozwoju Straży Miejskiej.
 • Podczas całej kadencji podejmowałem zarówno z własnej inicjatywy, jak też na wniosek mieszkańców szereg interwencji w drodze interpelacji do Prezydenta. Wszystkie dostępne są w zakładce „Interpelacje”. Miedzy innymi dotyczyły one poniższych spraw:

  • Przebudowy ul. Markowskiego.
  • Pobierania opłat za fotografowanie w placówkach muzealnych podległych Miastu (po mojej interpelacji Muzea zniosły nielegalne opłaty za fotografowanie).
  • Odwodnienia ul. Łozińskiego.
  • Inwestycji Spółki "Budimex Nieruchomości" na terenie Dzielnicy XIV.
  • Samorządowego Przedszkola Nr 64.
  • Przedszkola Samorządowego Nr 66.
  • Uznania Nowej Huty za pomnik historii i wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  • Przygotowania Urzędu Miasta Krakowa do wykorzystania zaufanego profilu ePUAP.
  • Przedszkola Samorządowego Nr 110.
  • Logo MPK.
  • Zakłócania spokoju i spoczynku nocnego w związku z działalnością Klubu "Music Bar".
  • Ekranów akustycznych w rejonie ul. Cieślewskiego.
  • Nabywania przez Gminę Kraków terenów pod budowę trasy tramwaju ul. Mogilska - rondo Kocmyrzowskie.
  • Obciążenia kosztami uporządkowania drogi publicznej sprawców wypadków.
  • Budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Marii Dąbrowskiej.
  • Programu Krakowska Sieć AED IMPULS ŻYCIA.
  • Ogrodu Doświadczeń.
  • Taboru tramwajowego kursującego w kierunku Nowej Huty.
  • Boiska w Wadowie.
  • Stanu oświetlenia ulicznego.
  • Cen przewozów taksówkami.
  • Udziału Gminy Miejskiej Kraków w Programie Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!
  • Wykorzystania dla poprawy bezpieczeństwa publicznego monitoringu wizyjnego skrzyżowań.
  • Rozważenia możliwości zwolnienia Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei" z opłat wnoszonych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
  • Zanieczyszczenia wody w studniach artezyjskich.
  • Przycisków uruchamiających sygnalizację świetlną.
  • Trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Kraków.
  • Pomocy studentów AWF w organizacji zajęć sportowych dla młodzieży.
  • Skomunikowania planowanych inwestycji przez ul. Sołtysowską boczną.
  • Herbu Krakowa umieszczonego na biletach komunikacji miejskiej.
  • Zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie osiedla "Moje Eldorado".
  • Wykorzystywania układu drogowego w os. Łęg jako trasy tranzytowej dla samochodów ciężarowych.
  • Wydawania przez Dzielnice opinii w toku wydawania decyzji WZiZT oraz ULICP.
  • Przeznaczenia budynku Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu.
  • Przejmowania przez Gminę elementów układu drogowego wybudowanych przez deweloperów, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i inne podmioty.
  • Stanu technicznego nawierzchni peronów przystanku tramwajowego przy al. Jana Pawła II.
  • Termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Krakowie
  • Realizacji zadania "Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Stella-Sawickiego".
  • Zagospodarowania hangaru przy ul. Stella-Sawickiego na dzienny ośrodek socjoterapii i kryte boisko wielofunkcyjne.
  • Przeniesienia Samorządowego Przedszkola Nr 114 z dotychczasowej siedziby.
  • Biletów wolnej jazdy wydawanych dla zasłużonych dawców krwi.
  • Połączeń tramwajowych w ciągu al. Jana Pawła II i ul. Mogilskiej.
  • Pobierania podwójnej opłaty za zajęcia w przedszkolu.
  • Przebudowy ul. Narciarskiej.
  • Wzoru odpowiedzi negatywnej na wnioski mieszkańców z zakresu pomocy mieszkaniowej.
  • Usytuowania tymczasowych punktów handlowych i gastronomicznych w pobliżu ścieżek rowerowych.
  • Oznakowania drogi rowerowej wzdłuż al. Andersa.
  • Fontanny w Parku Lotników Polskich.
  • Akcji "Ustąp miejsca czytającemu".
  • Funkcjonowania dorożek konnych w Śródmieściu.
  • Kamer wideo dokumentujących służbę Straży Miejskiej.
  • Wykorzystania transportu rowerowego przez Urząd Miasta Krakowa.
  • Odszkodowania za szkody wynikłe z awarii nagrzewnicy w Żłobku Samorządowym Nr 12.
  • Opóźnień w przekazywaniu dotacji dla szkół i przedszkoli nieprowadzonych przez samorząd.
  • Wykorzystania terenów gminnych byłej bazy MPK przy ul. Stella – Sawickiego.
  • Umożliwienia wykupu mieszkań w bloku nr 46 na os. 2. Pułku Lotniczego.
  • Przebudowy ciągu tramwajowego w al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilskiej.
  • Promocyjnego wykorzystania informacji o strefach "Tempo 30".
  • Drogi dojazdowej do budynków nr 27-29 na os. 2 Pułku Lotniczego.
  • Wygaszenia decyzji ustalających warunki zabudowy na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - Pas Startowy”, przyjętym uchwałą nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r.
  • Budowy oświetlenia w Parku Lotników Polskich.
  • Inwestycji na byłym pasie startowym lotniska Rakowice-Czyżyny.
  • Organizacji zabawy sylwestrowej.
  • Organizacji ruchu na ul. Włodarczyka.
  • Przebiegu rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 62.